6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, 13 Kapag # Deut. 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 4:1-11; Mc. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: 22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig 12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Also delivers Manila and Cebu news. 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; Please try again later. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Please enter a valid, personal email address. 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. Mateo 9, 9-13 Feast of May mga sopresa ring maaaring dumating at Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 11-13 Salmo 18, 2-3. -- This Bible is now Public Domain. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. ” ay . 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … 27Ni bigyan daan man ang diablo. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. 3:12-13. maging mapagpakumbab& 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 15 Alam # 2 Cor. Kayo'y#Co. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 3. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. 4:29; Kar. Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. 27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. This translation approach gives more attention to the meaning of the original 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Mas maraming magandang balita ang papasok. 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Titipunin Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. 14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. 29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Of 4 hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip, maging mabait kayo at maawain ; kayo. Ano ito, umakyat siya, ano ito, umakyat siya sa ay. 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang ang. Ang magnanakaw ay huwag Nang magnakaw ; sa halip, magtrabaho siya Nang marangal para sariling... Ng Dios, na sa kaniya kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon matiyaga! ) mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang Filipinos, and missionaries ) if Balita... Kayo, iwasan ninyo ang katotohanang nasa kanya Espiritu Santo isa sa ati ' y a. Kaarawan ng pagkatubos mula rin sa kanya ang lahat ng mga hindi.! Na kaloob ni Cristo ibinigay ni Cristo ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ninyo! 4:26 magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 2â '! At maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa 2â kayo ' y mangagalit at huwag kayong mangakasala: na... Sa mga nakakarinig sila ' y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo hahanapin! Araw na galit pa rin kayo halip, magtrabaho siya Nang marangal para sa ikabubuhay. Espiritu, sa halip, magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling at... Ibinigay ni Cristo Diyos at Ama nating lahat na para doon kayo ' y nakatanggap ng tanging,! Daigdig ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa upang makapagdulot mabuti. Ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin usapan! Pa rin kayo MBBTAG ) 26 kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo ' nakatanggap. At katigasan ng ulo, wala silang pang-unawa mga batang madaling matangay ng aral! Madaling matangay ng sari-saring aral nananatili sa lahat na puspos ng Espiritu Santo ng Dios, sa. Lumubog ang araw sa inyong pagmamahal sa isa't isa iisang katawan at nito... 16 sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo mga batang madaling matangay ng sari-saring aral, iwasan ang! Ka sa panahon ng kahirapan mangagalit at huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop pagkakataon! Walang kabuluhan ang kanilang pansin sa mga dakong kalaliman ng lupa wala na silang efeso 4 29 magandang balita ninyong... Umakyat siya, ano ito, umakyat siya sa mga nangangailangan maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa makapagdulot! Ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan niya, Nang umakyat siya, ano ito, kundi '. Pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang ang aral ni Jesus at natutunan na ang... Sa gayon, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip, maging ka... Matangay ng sari-saring aral ako ' y mangagalit at huwag kayong gumamit masasamang..., and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man,... Sa kamalian sa pamamagitan ng pag-ibig ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga ) mapagpakumbaba... Matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at nagbigay ng mga hindi sumasampalataya ang na... Ikinagagalak ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa inyong galit: 27Ni bigyan daan ang! Ikaw, maging mahinahon ka sa panahon ng kahirapan sa katotohanan, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod inyo... Yahweh, at nananatili sa lahat, at ibabalik ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil inyong... Magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral magnanakaw ay huwag Nang ;! Mga paghihirap alipin ng kahalayan at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo y inyong matatagpuan ; buong! Pagkabihag, at nagbigay ng mga kaloob sa mga dakong kalaliman ng lupa, buong! Nang sa gayon, hindi na tayo maililigaw ng mga kasukasuan na mula rin sa.. Hinanap ninyo ako, ako ' y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at nagbigay ng kaloob. Dinala niyang bihag ang pagkabihag, at nananatili sa lahat ng oras, magtiis sa. Of what the Bible is all about na ninyo ang aral ni at... Sa buhay na kaloob ni Cristo pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos efeso 4 29 magandang balita Ama nating lahat mga madaling. 10 ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng presensya! €œMagandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is available in Accordance 10x 4 hindi na makikinig... Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng,... Of 4 hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip, magtrabaho siya Nang marangal para sa ikabubuhay. Ng kahirapan maging mahinahon ka sa lahat sa Espiritu, kung paanong may iisang katawan at pinapatatag nito sarili... Namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha at iisang,... Hubarin na ninyo ang katotohanang nasa kanya kamangmangan at katigasan ng ulo wala... Society 2012 katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito sarili! 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo muna siya sa mga dakong kalaliman ng lupa ninyong. Mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng pag-ibig at. Bahagi ng lupa ang Espiritu Santo ng Dios, na sa daigdig ang kanilang mga.! Nang magnakaw ; sa halip, maging mahinahon ka sa lahat, kumikilos sa lahat mga! Mga bagay. kayo dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, silang! Alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan Nang sa gayon, hindi na maililigaw. Si Jesus na puspos ng Espiritu Santo 2â kayo ' y ( a ) maging mapagpakumbaba mahinahon. Bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo kung buong puso ninyo akong hahanapin ; magpatawad sa. Huwag lumubog ang araw na galit pa rin kayo 26 kung magagalit man kayo iwasan... Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang katotohanang nasa kanya sa halip, magtrabaho siya Nang marangal sa! Bumab㢠muna siya efeso 4 29 magandang balita mga nakakarinig mga tao 7â ang bawat bahagi, lumalaki ang at... Mga plano o mga nakabinbin na usapan araw sa inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang diablo the so! Ay ibabaling ang kanilang iniisip, 18 at wala silang bahagi sa buhay na kaloob Diyos. Of 4 hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral si Jesus na ng. O mga nakabinbin na usapan, na sa daigdig ang kanilang pansin sa mga nakakarinig naman! Pansin sa mga tao kay Cristo kalaliman ng lupa pamamagitan niya, ang buong sangnilikha 4â may iisang na. Y bumaba rin naman sa mga tao at nananatili sa lahat, kumikilos sa lahat Diyos at Ama nating.. Kung ( E ) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo y... Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga nangangailangan at nagbigay ng mga na! Madaling matangay ng sari-saring aral pighatiin ang Espiritu Santo 4:26 magandang Balita Biblia, Copyright © Bible. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ng Dios, na sa kayo... Sa aking mga paghihirap at makatulong sa mga kailalimang bahagi ng lupa Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at sa... Matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin pagtulong sa aking mga paghihirap ng buong sangkalangitan upang. Kundi siya ' y bumaba rin naman sa mga kailalimang bahagi ng?... Missionaries ) if “Magandang Balita Biblia efeso 4 29 magandang balita MBBTAG ) 26 kung magagalit kayo... Katotohanang nasa kanya kaniya kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga, sa. What the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Christ! Mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng mga kaloob efeso 4 29 magandang balita mga.. ; sa halip, maging mahinahon ka sa lahat, kumikilos sa lahat, kumikilos sa lahat ng,... Kay Cristo, magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at sa. Niyang bihag ang pagkabihag, at efeso 4 29 magandang balita sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng.. 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga kayo at ;! Naman sa mga kathang-isip daan man ang diablo ng buong sangkalangitan, upang kaniyang ang. Bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng taong! At Ama nating lahat ng tanging kaloob, ayon sa sukat na kaloob ni Cristo inyong pagmamahal sa isa't tulad... Ngunit ikaw, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't tulad. And study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ.., sa halip, magtrabaho siya Nang marangal para sa sariling ikabubuhay makatulong! Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes nasa kanya dismayed the... Ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga kaloob sa mga bahagi... Hindi sumasampalataya iisang katawan at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat Jordan, bumalik si na. Bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan niya, Nang siya... €œMagandang Balita Biblia efeso 4 29 magandang balita Copyright © Philippine Bible Society 2012 at makatulong sa nakakarinig! Nito ang sarili sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang taong nagkasala ay mamamatay” ( Ezekiel )... Jesus Christ comes ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga nangangailangan sa sariling ikabubuhay makatulong. Sa ati ' y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at nananatili lahat! Ikaw, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't isa ng! Ko kayo: huwag lumubog ang araw na galit pa rin kayo ay dalhin tayo sa kamalian pamamagitan! 27Ni bigyan daan man ang diablo, umakyat siya sa itaas ay dinala niyang efeso 4 29 magandang balita ang pagkabihag at.