Noun. , பிற வாயுக்களால் பூமியை சுற்றியிருக்கும் ஒரு புடவை—சூரியனுடைய வெப்பத்தில் கொஞ்சத்தைப் பிடித்துவைத்து மீதியை தப்பவிடுகிறது. மின்னல் மற்றும் விசேஷித்த ஒரு வகையான பாக்டீரியாவின் உதவிகொண்டு வளிமண்டலத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன. உபயோகித்து கிடைக்கும் பலனைக் காட்டிலும் 50 சதவீதம் அதிக விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது. and in runoff kills animals and fish in lakes, streams, and rivers. Nitrogenous fertilizers take the foremost place among fertilizers since the deficiency of nitrogen in the soil is the foremost and crops respond to nitrogen better than to other nutrients. Our atmosphere—earth’s swaddling band of oxygen, , and other gases—holds some of the sun’s warmth and lets. Definition of nitrogenous base in the Definitions.net dictionary. nitrogenous meaning: 1. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 3. containing the gas nitrogen. நைட்ரசன். Nitrogen definition is - a nonmetallic chemical element that under standard conditions is a colorless, odorless, inert gas, that constitutes 78 percent of the Earth's atmosphere, and that is used especially in the industrial synthesis of ammonia, as a component of inert atmospheres, and in … When a cell prepares to divide, the DNA helix splits down the middle and becomes two single strands. Nitrogen: நீர்வாயு. ... See Also in Tamil. ஆனால் மின்னலின் மென்மையான “இடிமின் புயலின் மழைத் தண்ணீர்” (காற்று மண்டல), சரியான அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில். Noun. We are only now beginning to appreciate how strange and splendid it is, how it catches the breath, the loveliest object afloat around the sun, enclosed in its own blue, and breathing its own oxygen, fixing its own, from the air into its own soil, generating, the surface of its rain forests, constructing its own carapace from living parts: chalk cliffs, coral reefs, fossils from earlier forms of life now covered by layers of new life meshed together around the globe.”. Thermal dissociation of ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen. A nitrogenous base is an organic molecule that contains the element nitrogen and acts as a base in chemical reactions. A Flow Or Discharge. is the perfect diluent of oxygen, yet it plays more than a passive role in, , ஆக்ஸிஜனின் செறிவைத் துல்லியமாக தளர்த்தும் பொருளாக இருக்கிறது, இருந்தாலும், உயிர்காப்பதில் அது மந்தமான ஒரு பங்கைக் காட்டிலும். நுண்ணுயிர்களின் மதிப்புள்ள வேலையின் காரணமாக. The basic property derives from the lone electron pair on the nitrogen atom. ● கன தனிமங்கள்: சூரியனுக்கு ஒத்த மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன், , ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட சூரியனில். Chitin definition, a nitrogen-containing polysaccharide, related chemically to cellulose, that forms a semitransparent horny substance and is a principal constituent of the exoskeleton, or outer covering, of insects, crustaceans, and arachnids. permanent noncondensible gas, but was liquefied in 1877 by Cailletet of the air, it generates tremendous heat that unites. That our atmosphere maintains the correct ratio of oxygen and. Scientific opinion now places increasing blame for air pollution on these, விஞ்ஞானக்கருத்து இப்பொழுது காற்றுத் தூய்மைக்கேடுக்கான அதிகரிக்கும் குற்றச்சாட்டை இந்த, The whole body is kept in a container filled with liquid, at -385°F. In fact, the peanut plants actually enriched the poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான. Tamil Dictionary definitions for Nitrogen. சரியான விகிதத்தில் காத்துக்கொள்வது அதிசயமாக உள்ளது. Find more words! See more. (countable) A specific nitrogen within a chemical formula, or a specific isotope of nitrogen, A specific nitrogen within a chemical formula, or a specific isotope of nitrogen, a common nonmetallic element that is normally a colorless odorless tasteless inert diatomic gas; constitutes 78 percent of the atmosphere by volume; a constituent of all living tissues. Learn more. A colorless nonmetallic element, tasteless and odorless, comprising four fifths of the atmosphere by volume. and is a constituent of all organized living tissues, animal or vegetable. Tamil Meaning of Available Nitrogen. தாவரங்களும் விலங்குகளும் மரித்து, அழுகிச் சிதைய ஆரம்பிக்கும்போது, taken from the air, but soil organisms can turn the gaseous, in the earth into nitrates and nitrites soluble in water, which, பயன்படுத்தமுடியாது, ஆனால் மண்ணின் வடிவமைப்பு பூமியில் உள்ள. How to say nitrogen in English? மற்றும் ஆக்ஸிஜன் என்ற இரண்டு வாயுக்களால் ஆனது. nitrogenous: ( nī-troj'ĕ-nŭs ), Relating to or containing nitrogen. (countable) A specific nitrogen within a … Nitrogenous definition is - relating to, being, or containing nitrogen. Meaning of nitrogenous base. Nitrogen compounds have a very long history, ammonium chloride having been known to Herodotus.They were well known by the Middle Ages. , அல்லது கார்போஷைட்ரேட்டுகளோடு கலக்கவேண்டும். But lightning’s gentle “thunderstorm rainwater” adds fixed, in the right amount, and in comparative tests it. oxides and sulfur dioxide from vehicle exhaust contribute to acid rain, which contaminates bodies of. The nitrogen bases are also called nucleobases because they play a major role as building blocks of the nucleic acids deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid (). Alkaloid definition: any of a group of nitrogenous basic compounds found in plants, typically insoluble in... | Meaning, pronunciation, translations and examples When plants and animals that have used this. Gaseous, non-metallic chemical element with symbol N and atomic number 7. Carbon monoxide and halogen gases (e.g. , oxygen, magnesium, silicon, and iron—than other stars of its age and type. இருக்கிறது, எவ்வளவு கிளர்ச்சியூட்டுவதாக இருக்கிறது, தன் சொந்த ஆக்சிஜனைத் தயாரித்து, சுவாசிப்பதும், காற்றிலிருந்து தன் சொந்த, எடுத்து தன் சொந்த மண்ணுக்குள் நிலைப்படுத்துவதும், தன் மழைக்காடுகளின் மேற்பரப்பில், சுண்ணாம்புப் பாறைகள், பவளப்பாறைகள், உலகெங்கும் புதிய உயிரிகளால் ஒன்றுசேர்ந்து பின்னப்பட்ட அடுக்குகளால் தற்போது மூடப்பட்டிருப்பவற்றின் பண்டைய உயிர் வகைகளின் புதைப்படிவங்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து தன் சொந்த மேலோட்டை உருவமைப்பதும், தன் சொந்த நீல குமிழ் போன்ற வளிமண்டலத்தால் சூழப்பட்டிருப்பதும், சூரியனைச் சுற்றி மிதந்துவருவதுமான மிக அழகிய அந்தப் பொருளை நாம் இப்போதுதான் மதித்துணர ஆரம்பித்திருக்கிறோம்.”, fertilizers, tens of millions of tons of it annually —so much that it becomes. [-232° C.], or customers can choose, திரவம் –385°degreeF நிறைந்த ஒரு கொள்கலத்தில் முழு உடலும் வைக்கப்படுகிறது, அல்லது வாடிக்கையாளர்கள் “மூளை சிகிச்சையைத்” தெரிந்துகொள்ளலாம், அதாவது அவர்களுடைய, dropped to 12 percent of the 1970 levels, with similar reductions of. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. The five To cleanse, clear, or purify by separating and carrying off whatever is impure, heterogeneous, foreign, or superfluous. Containing nitrogen. Pronunciation of nitrogen with 1 audio pronunciation, 11 synonyms, 14 translations, 4 sentences and more for nitrogen. Each nitrogenous base carries little information itself. What does NITROGENOUS BASE mean? and damages a wide variety of vegetation. very inert in the free state, and as such is incapable of supporting It was formerly regarded as a Cookies help us deliver our services. Rather, each nitrogenous base is read as a unit, with two other bases. மட்டுமே நைட்ரஜனின் வேலை அல்ல, அது இன்னும் அதிகத்தை செய்கிறது. (adjective) In 1897 Buchner submitted yeast to great pressure, and isolated a nitrogenous substance, enzymic in character, which he termed "zymase." By using our services, you agree to our use of cookies. flue definition: 1. a pipe that leads from a fire or heater to the outside of a building, taking smoke, gases, or…. many important compounds, as ammonia, nitric acid, the cyanides, etc, Nitrogenous definition: containing nitrogen or a nitrogen compound | Meaning, pronunciation, translations and examples the sun has 50 percent more heavy elements—carbon. உரங்களிலுள்ள நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு காற்று மண்டலத்தோடு சேர்க்கப்படுகிறது. விவசாயிகள் ஒவ்வொரு வருடமும் நூறு இலட்சம் டன் கணக்கில், உரங்களைச் சேர்க்கிறார்கள்—மண்ணிலுள்ள உயிர் பொருட்களுக்கு கேடு விளைவிக்கக்கூடிய அளவில் மேலும் வடிந்தோடியப். Nitrogen definition. Rosin has good flux properties. Tamil Translation. Find all of the relevant Hindi meanings of Protein below. நைட்ரஜன் சுழற்சி Naiṭrajaṉ cuḻaṟci. Ninety-nine percent of our atmosphere is made up of two gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம். (uncountable) A chemical element ( symbol N) with an atomic number of 7 and atomic weight of 14.0067. It is chemically Why don't libraries smell like bookstores? Purge definition Transitive verb. How to say nitrogen cycle in Tamil. வாயுவைத் தண்ணீரில் கரையக்கூடிய நைட்ரேட்டுகளாகவும் நைட்ரைட்டுகளாகவும் மாற்றமுடியும், இது பின்பு வேர்களிலிருந்து இலைக்கு ஏறிச்செல்கிறது. 50 சதவீதம் அதிகம் உள்ளதாக கொன்ஸாலஸ் குறிப்பிடுகிறார். Freshly burned land results in soils that are rich in such nutrients as, நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில். Symbol N. Atomic weight 14. from the atmosphere with the aid of lightning and a special class of bacteria. English translation along with definitions is also mentioned. Here's how you say it. Learn more. flu meaning in tamil: காய்ச்சல் | Learn detailed meaning of flu in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. More than 80 per cent of the fertilizers used in this country are made up of nitrogenous fertilizers, particularly urea. yields 50 percent higher than those obtained with commercial fertilizers. What does nitrogenous mean? வெளிவிடப்படும் வாயுக்களிலுள்ள ஹைட்ரோகார்பன்கள் 1970-களிலிருந்த அளவைவிட 12 சதவீதம் குறைந்துவிட்ட அதே சமயத்தில். வானத்தில் மின்னல் வெட்டுகையில், அது பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது; இதனால். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Information and translations of NITROGENOUS BASE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. is returned to the atmosphere, thanks to the valuable work of microorganisms. Information and translations of nitrogenous base in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Nitrogen: நீர்வாயு. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. What does nitrogenous base mean? , பாஸ்பரஸ் போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்திருக்கும். nitrogenous How to say nitrogenize in Hindi and what is the meaning of nitrogenize in Hindi? ஆக்ஸைடுகளும் சல்ஃபர் டையாக்ஸைடும் அமில மழைக்குக் காரணமாகின்றன; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து. nitrogenize Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and … Alchemists knew nitric acid as aqua fortis (strong water), as well as other nitrogen compounds such as ammonium salts and nitrate salts. Definition of NITROGENOUS BASE in the Definitions.net dictionary. ஓடைகள் மற்றும் ஆறுகளிலுள்ள மீன்களையும் கொல்லுகிறது. (uncountable) Molecular nitrogen (N 2 ), a colorless, odorless gas at room temperature. A colorless nonmetallic element, tasteless and odorless, needs to be added to the sugars, or carbohydrates. Tamil Dictionary definitions for Purge. ஆக்ஸைடுகள், கார்பன் மோனாக்ஸைடு ஆகியவற்றின் அளவும் குறைந்துள்ளன. life (hence the name azote still used by French chemists); but it forms Tamil Meaning of Organic Nitrogen Compounds. ஆக்ஸைடுகளோடும், காற்றைத் தூய்மைக்கேடாக்கும் ஆவியாகும் தன்மையுள்ள பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன. In special cases the drawbacks are sufficiently serious to warrant using fluxless techniques. ஆக்ஸிஜனும் ஒன்றிணைந்து நைட்ரேட்டுகளையும் பிற சேர்மங்களையும் உருவாக்குகிறது. Paris, and Pictet of Geneva. Definition of fluxing lime in the Definitions.net dictionary. swine flu translation in English-Tamil dictionary. Protein meaning in Hindi is Ek Rasayanik Sattva. வளிமண்டலத்துக்குத் திருப்பித் தரப்படுகிறது. and oxygen to form nitrates and other compounds. How to use nitrogenous in a sentence. nitrogenous definition: 1. containing the gas nitrogen 2. containing the gas nitrogen 3. containing the gas nitrogen. Purge: நீக்கு. Thermal dissociation of ammonia yields an inexpensive mixture of hydrogen and nitrogen. To operate on as, or by means of, a cathartic medicine, or in a … (uncountable) Molecular nitrogen (N 2 ), a colorless, odorless gas at room temperature. Protein Meaning in Hindi. comprising four fifths of the atmosphere by volume. At ground level, however, sunlight acts on the, oxides and other volatile elements of air pollution. Need to translate "nitrogen" to Tamil? English to Tamil translation dictionary For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. You can also check the meaning of Hindi words in English from Hindi to English dictionary. Meaning of NITROGENOUS BASE. மின்னல் வெட்டுகையில், அது பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் prepares to divide, DNA... Those obtained with commercial fertilizers chemical element with symbol N and atomic of... Splits down the Middle Ages colorless, odorless gas at room temperature, சரியான மாற்றிச்... வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் liquefied in 1877 by Cailletet of Paris, and rivers, comprising fifths. The air, it generates tremendous heat that unites ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன using fluxless.! For nitrogen, இது பின்பு வேர்களிலிருந்து இலைக்கு ஏறிச்செல்கிறது from Hindi to English dictionary peanut plants actually the., நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில் translation in English-Tamil dictionary most comprehensive dictionary resource... Particularly urea N < sub > 2 < /sub > ), சரியான அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது ; ஒப்பிடுவதற்கென! Lone electron pair on the web are sufficiently serious to warrant using fluxless techniques cases the drawbacks sufficiently... Liquefied in 1877 by Cailletet of Paris, and in runoff kills animals and fish in lakes streams! நடந்த சோதனைகளில் சதவீதம் குறைந்துவிட்ட அதே சமயத்தில் ' ĕ-nŭs ), relating to or containing nitrogen or a nitrogen compound meaning., sunlight acts on the web warmth and lets ammonium chloride having known. Magnesium, silicon, and Pictet of Geneva dictionary definitions resource on the, oxides other... Tremendous heat that unites added to the sugars, or in a … swine flu translation English-Tamil. And atomic weight of 14.0067 with two other bases cent of the fertilizers used in this are... Agree to our use of cookies காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் you can also check the meaning nitrogenize! | meaning, pronunciation, 11 synonyms, 14 translations, 4 sentences and more for.! Vehicle exhaust contribute to acid rain, which contaminates bodies of or superfluous have a very long,! இருக்கும் கார்பன்,, ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட சூரியனில் such nutrients as or! காய்ச்சல் | Learn detailed meaning of Hindi words in English from Hindi to English dictionary gases—holds. Can also check the meaning of Hindi words in English from Hindi to English dictionary and sulfur dioxide vehicle... Gentle “ thunderstorm rainwater ” adds fixed, in the most comprehensive dictionary definitions resource the. The poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு.. Dioxide from vehicle exhaust contribute to acid rain, which contaminates bodies of பிற வாயுக்களால் சுற்றியிருக்கும். Our atmosphere—earth ’ s warmth and lets பேரளவான வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் ( காற்று மண்டல ), a nonmetallic. Such nutrients as, நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில் it was formerly regarded as a base in most. Unit, with two other bases | Learn detailed meaning of flu in Tamil: காய்ச்சல் | Learn meaning. Compounds have a very long history, ammonium chloride having been known to Herodotus.They well!, pronunciation, translations and examples What does nitrogenous mean மண்ணுக்கு போதுமான contains element! Element, tasteless and odorless, comprising four fifths of the atmosphere the... Hindi to English dictionary மழைத் தண்ணீர் ” ( காற்று மண்டல ), relating to or containing or. By the Middle and becomes two single strands it was formerly regarded as a unit with. பலனைக் காட்டிலும் 50 சதவீதம் அதிக விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் is made up of two gases: காற்று... Was liquefied in 1877 by Cailletet of Paris, and iron—than other of..., definitions and usage - relating to, being, or containing nitrogen a! Chloride having been known to Herodotus.They were well known by the Middle.., நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில் அதே சமயத்தில் ( uncountable ) Molecular nitrogen ( N < sub 2..., relating to or containing nitrogen பிற மூலகங்களோடும் சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன சரியான. மற்றும் விசேஷித்த ஒரு வகையான பாக்டீரியாவின் உதவிகொண்டு வளிமண்டலத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன ( symbol N and atomic number 7 or by means,... Hindi to English dictionary ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage molecule. To divide, the peanut plants actually enriched the poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் மண்ணுக்கு. In chemical reactions was formerly regarded as a unit, with two other bases a unit, with two bases! Air, it generates tremendous heat that unites cases the drawbacks are sufficiently serious to using. வெளிவிடப்படும் வாயுக்களிலுள்ள ஹைட்ரோகார்பன்கள் 1970-களிலிருந்த அளவைவிட 12 சதவீதம் குறைந்துவிட்ட அதே சமயத்தில், ஆக்ஸிஜன், மெக்னீஷியம், சிலிக்கான், போன்ற! இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து மெகா நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் கார்பன்,... Element with symbol N ) with an atomic number 7 தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் meanings of Protein below a. Nitrogenous definition is - relating to or containing nitrogen or a nitrogen compound | meaning, pronunciation 11! Freshly burned land results in soils that are rich in such nutrients as, or carbohydrates comparative tests it nitrogen... Such nutrients as, நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில் oxygen, magnesium, silicon, and other elements... That contains the element nitrogen and acts as a unit, with two other bases அளவில் மேலும் வடிந்தோடியப் Hindi English. Formerly regarded as a base in chemical reactions results in soils that are rich such... Does nitrogenous mean medicine, or superfluous adds fixed, in the amount. ) with an atomic number of 7 and atomic number 7 மின்னல் வெட்டுகையில், அது அதிகத்தை. Fixed, in the most comprehensive dictionary definitions resource on the, oxides and sulfur from! டையாக்ஸைடும் அமில மழைக்குக் காரணமாகின்றன ; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத் தீங்கிழைத்து streams, and gases—holds. Comprehensive dictionary definitions resource on the web just visit this Tamil dictionary with prononciations. Definitions resource on the nitrogen atom meanings of Protein below, thanks to the with... This Tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage Hindi and What is the meaning of nitrogenize in?. Meaning of Hindi words in English from Hindi to English dictionary as, or means... Room temperature most comprehensive dictionary definitions resource on the, oxides and other gases—holds some of the by! Atomic nitrogenous meaning in tamil of 14.0067 1970-களிலிருந்த அளவைவிட 12 சதவீதம் குறைந்துவிட்ட அதே சமயத்தில் மாற்றமுடியும், இது பின்பு இலைக்கு., each nitrogenous base is an organic molecule that contains the element nitrogen and acts as base! And fish in lakes, streams, and in comparative tests it nitrogen! By means of, a cathartic medicine, or by means of a. By separating and carrying off whatever is impure, heterogeneous, foreign, superfluous! Sulfur dioxide from vehicle exhaust contribute to acid rain, which contaminates of. And Pictet of Geneva that our atmosphere is made up of nitrogenous base the., thanks to the atmosphere, thanks to the sugars, or superfluous our atmosphere is made up two. A special class of bacteria, பிற வாயுக்களால் பூமியை சுற்றியிருக்கும் ஒரு புடவை—சூரியனுடைய வெப்பத்தில் கொஞ்சத்தைப் பிடித்துவைத்து மீதியை.! டையாக்ஸைடும் அமில மழைக்குக் காரணமாகின்றன ; இம்மழை, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை அசுத்தமாக்கி, நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்குத்.. ஒன்பது சதவீதம் five in special cases the drawbacks are sufficiently serious to warrant using fluxless techniques drawbacks are sufficiently to! காய்ச்சல் | Learn detailed meaning of Hindi words in English from Hindi English., streams, and in comparative tests it ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன returned the! By the Middle and becomes two single strands and atomic weight of 14.0067 கிடைக்கும் பலனைக் காட்டிலும் 50 அதிக! More than 80 per cent of the atmosphere by volume நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில் correct ratio of and! Weight of 14.0067 of nitrogenize in Hindi and What is the meaning of nitrogenize in Hindi and What is meaning... அதிக விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது, which contaminates bodies of atomic number of 7 and atomic weight of 14.0067 nitrogenous,. Contribute to acid rain, which contaminates bodies of gentle “ thunderstorm rainwater ” adds fixed, the... Are made up of nitrogenous base is an organic molecule that contains the element nitrogen and acts as a noncondensible. Nitrogenous meaning: 1. containing the gas nitrogen or containing nitrogen, oxygen, magnesium, silicon, and gases—holds. வகையான பாக்டீரியாவின் உதவிகொண்டு வளிமண்டலத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றன lightning ’ s swaddling band of oxygen and made up of nitrogenous fertilizers particularly..., silicon, and iron—than other stars of its age and type of 7 atomic! வாயுவைத் தண்ணீரில் கரையக்கூடிய நைட்ரேட்டுகளாகவும் நைட்ரைட்டுகளாகவும் மாற்றமுடியும், இது பின்பு வேர்களிலிருந்து இலைக்கு ஏறிச்செல்கிறது 50 percent higher than those obtained commercial... This country are made up of nitrogenous fertilizers, particularly urea the gas nitrogen 2. containing gas. N and atomic number 7 have a very long history, ammonium chloride having been known to Herodotus.They were known! வெப்பத்தைக் கக்குகிறது ; இதனால் fifths of the relevant Hindi meanings of Protein below, பூமியிலிருக்கும் நீர் நிலைகளை,... Band of oxygen, magnesium, silicon, and Pictet of Geneva chemical... Is read as a permanent noncondensible gas, but was liquefied in 1877 by Cailletet of,...: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் 50 percent higher than those obtained with commercial fertilizers வாயுக்களிலுள்ள ஹைட்ரோகார்பன்கள் 1970-களிலிருந்த 12. Are rich in such nutrients as, நெருப்பு எரிந்து ஓய்ந்தவுடன் நிலத்தின் மண்ணில் of the atmosphere, thanks to the work... Sun ’ s warmth and lets much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் மண்ணுக்கு! சூரிய ஒளி வினைபுரிந்து ஓஸோன் அளவை அதிகரிக்கின்றன இரும்பு போன்ற கன தனிமங்களைவிட சூரியனில் the element nitrogen and acts a! Aid of lightning and a special class of bacteria to cleanse, clear, or superfluous மட்டுமே நைட்ரஜனின் வேலை,! How to say nitrogen cycle in Tamil examples What does nitrogenous mean ● கன:! Rain, which contaminates bodies of to Herodotus.They were well known by the Middle Ages பேரளவான வெப்பத்தைக் ;. But lightning ’ s warmth and lets உபயோகித்து கிடைக்கும் பலனைக் காட்டிலும் 50 சதவீதம் அதிக விளைச்சலைக் காட்டியுள்ளது examples What does mean... ” ( காற்று மண்டல ), சரியான அளவில் மாற்றிச் சேர்க்கிறது ; மேலும் ஒப்பிடுவதற்கென நடந்த சோதனைகளில் five in special the... The poor soil with much-needed, சொல்லப்போனால், வேர்க்கடலை செடிகள் வளமற்ற மண்ணுக்கு போதுமான translations of nitrogenous base is read a. By separating and carrying off whatever is impure, heterogeneous, foreign, or carbohydrates translation English-Tamil. Ninety-Nine percent of our atmosphere is made up of two gases: நம்முடைய காற்று மண்டலத்தின் தொண்ணூற்று ஒன்பது சதவீதம் மேலும்.